představení systému ConVision

Cíl projektu

Systém ConVision umožňuje stavebním firmám sledovat aktuální stavy pracovníků a odpracované hodiny na stavbách a to jak vlastních zaměstnanců, tak zaměstnanců všech podzhotovitelů.

To vše s minimální pracností a cenou. Systém splňuje požadavky legislativy vyplývající z následujících zákonů a předpisů:

  • - Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
  • - Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
  • - Vyhláška č. 499/2006 Sb. příloha č. 5 - Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Data je možno využít i jako podklady pro mzdy a pro statistické výkazy BOZP.

Základní idea projektu

Systém ConVision průběžně sbírá a zpracovává data o příchodech a odchodech z terminálů umístěných na různých stavbách a zobrazuje je oprávněným uživatelům formou přehledů přístupných na Internetu.

Data z terminálů jsou odesílána do centrálního systému. Uživatelé systému ConVision mají možnost nasbíraná data prohlížet pomocí Internetové aplikace. Přitom platí, že každý vidí data svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů (přímých i těch na nižších úrovních).

Celá služba je nabízena jako komplexní produkt formou outsourcingu, kdy objednatel platí částky dle smluvních podmínek a veškeré činnosti nutné k zajištění provozu provádí firma ConVision.

Klíčové faktory úspěchu

  • - Technologicky vyspělý systém, on-line shromažďující a zpřístupňující data z odloučených pracovišť – staveb
  • - Minimální pracnost pro zákazníka
  • - Přijatelná cena rozložená v čase s vazbou na výnosy (objem zakázky) resp. počty pracovníků stavby

Základní schéma systému ConVision

Základní schéma systému ConVision

Přínosy ConVision

1. Splnění požadavků zákona 309/2006 Sb. na průběžnou evidenci všech osob přítomných na stavbě

Tento zákon dává stavebníkovi za povinnost vést aktuální evidenci všech osob přítomných na stavbě. Stavebník však nemá při běžné praxi prostředky, jak tento požadavek splnit. Proto se jej zpravidla snaží řešit přenesením této povinnosti na generálního dodavatele stavby. Ten je sice v daleko bližším styku s pracovníky stavby, ale získat aktuální přehled o všech pracovnících včetně pracovníků podzhotovitelů stavby, je i pro něj, těžko zvládnutelný úkol. Systém ConVision je nejsnadnější řešení, jak tento požadavek zajistit.

Úplnost informací

ConVision je v tomto směru ideálním řešením. Dokáže evidovat všechny pracovníky stavby, zná firmy, které jsou jejich zaměstnavateli a zná i dodavatelské vztahy na stavbě. Proto dokáže zobrazit každému účastníkovi stavby všechny pracovníky jeho firmy i všech jeho podzhotovitelů a to jak přímých, tak kdekoli níže v dodavatelské hierarchii.

Aktuálnost informací

Terminály na jednotlivých stavbách jsou vzdáleně napojeny na centrální server. Sběr informací a jejich zobrazení v ConVision probíhá on-line. Uživatel má tedy kdykoli k dispozici přehled o aktuálním stavu pracovníků na stavbě.

2. Zvýšení produktivity práce

S rostoucími mzdovými náklady ve stavebnictví vzniká potřeba zvyšovat i produktivitu. Zlepšený dohled nad příchody a odchody pracovníků má jednoznačný přínos pro kvalitnější dodržování pracovní doby a zvýšení pracovní morálky.

3. Podklady pro kontrolní dny a řízení podzhotovitelů

Lepší informovanost o pracovním nasazení podzhotovitelů pomáhá při řešení praktických otázek na kontrolních dnech. Situace, kdy podzhotovitel nestíhá plnit termíny a argumentuje maximálním úsilím jsou celkem běžné. Čísla o odpracovaných směnách z ConVisionu dávají takovéto diskusi reálný základ a umožní přijmout kvalifikované rozhodnutí. V přehledech ConVisionu je zřejmé, kolik směn a v jakém období odpracoval podzhotovitel vlastními pracovníky i pracovníky podzhotovitelů.

4. Cenová nenáročnost

Použitá technologie i obchodní podmínky firmy ConVision umožňují rozložit náklady na jednotlivé účastníky stavby, kteří data ze systému používají. Stavebník nebo generální dodavatel stavby tak nese jen zlomek z celkových nákladů. Hradí se služba jako celek a to měsíčními částkami, jejichž výše závisí na počtu evidovaných pracovníků, tedy velikosti stavby. Nevznikají žádné pořizovací ani jiné jednorázové náklady. Měsíční platba se zpravidla pohybuje v tisícikorunách, takže na celkové náklady stavby nemá žádný významný vliv.

5. Uživatelská přívětivost

ConVision nabízí řadu přehledů uspořádaných do tématických skupin. Umožňuje vybírat období rozsahu dat. Uživatel má možnost data zobrazovat formou mřížky nebo kontingenční tabulky, jejichž uspořádání má možnost libovolně modifikovat.

Má také možnost data kdykoli exportovat do MS Excel a pracovat s nimi lokálně.

6. Bezpracnost

Systém ConVision je dodáván jako komplexní služba. Firma ConVision zajišťuje instalaci a zprovoznění terminálu, konfiguraci systému, vystavení identifikačních kartiček, servis v průběhu provozu a demontáž při ukončení stavby.

Firmám užívajícím systém tak nevznikají požadavky na navyšování počtu technických ani administrativních pracovníků.

7. Dostupnost informací

Informace jsou dostupné všem oprávněným uživatelům na Internetu. Ze svého počítače tak můžete zjistit stavy pracovníků na kterékoli z vašich staveb a to odkudkoli a v jakémkoli okamžiku.